Aan de inhoud van de site kunnen geen rechten of verplichtingen worden ontleend. De inhoud is slechts indicatief. Afspraken rondom onze dienstverlening worden altijd schriftelijk vastgelegd met iedere opdrachtgever.

DISCLAIMER

Voor alle duidelijkheid wijst Hilco ten aanzien van de website www.hilco.nlop het volgende:

Ondanks de constante zorg en aandacht die Hilco aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan de inhoud van de site kunnen geen rechten of verplichtingen worden ontleend. De inhoud is slechts indicatief. Afspraken rondom onze dienstverlening worden altijd schriftelijk vastgelegd met iedere opdrachtgever.
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-)links, zijn eigendom van Hilco.
Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hilco.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Hilco behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van hilco.nl, welke geen eigendom zijn van Hilco. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Hilco aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van hilco.nl.

Hilco sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website